Wednesday, November 7, 2007

Prof.as. Eda Vula

Të dhëna biografike
Eda Vula u lind më 12.08.1966 në Gjakovë. Shkollën fillore dhe të mesmen i mbaroi në vendlindje. Studimet e matematikës në Fakultetin e Shkencave Matematike-Natyrore (FSHMN) në Prishtine i regjistroi në vitin 1984 dhe i përfundoi në vitin 1988 me notë mesatare 9.10. Studimet pasuniversitare në lëminë e topologjisë i mbaroi në vitin 1997, duke mbrojtur temën e magjistraturës me titull “FIBRACIONET DHE FIBRACIONET E FORMES”. Në datën 30 shtator 2006 mbrojti me sukses disertacionin e doktoratës me titull “ZGJIDHJA E PROBLEMEVE MATEMATIKORE DHE VLERËSIMI I TYRE”.
Eda Vula filloi punën në vitin 1988 si mësimdhënëse e matematikës në gjimnazin “H. Dushi” në Gjakovë. Në vitin 1989, u angazhua si asistente në Seksionin e Matematikës të Fakultetit të Shkencave Matematike-Natyrore në Prishtinë, ndërsa në vitin 1993 u rizgjodh në këtë thirrje. Gjatë punës në FSHMN mbajti ushtrime nga lëndët: EDZ dhe EPI, Analizë II, Topologji, Hapësira metrike, Analizë funksionale, Gjeometri deskriptive, Matematkë I dhe II në Fizikë dhe Kimi, si dhe ligjërata në lëndët: Metodat matematikore në Ekologji, Matematika në Kimi, Matematika në departamentin e Gjeografisë dhe Metodika e mësimit të matematikës. Në periudhën 1989-2002 u angazhua në Shkollën e Lartë Pedagogjike “Bajram Curri” në Gjakovë si mësimdhënëse për lëndët Matematika dhe Metodika e matematikës.
Me themelimin e Fakultetit të Edukimit, në vitin shkollor 2002/03 Eda Vula vazhdon karrierrën e saj si mësimdhënëse e këtij institucioni të ri. Më 15.11.2002 zgjedhet
ligjëruese, ndërsa mban mësimimin nga lëndët Matematika elementare I, Matematika elementare II, Matematika I dhe Matematika II. Që nga viti 2006 është prodekane për çështje akademike në Fakultet.
Punimet shkencore dhe profesionale
1. Zgjidhja e problemeve matematikore dhe vlerësimi i tyre
Teza e doktoratës vlerëson ndikimin e metodave të mësimdhënies së matematikës në qëndrimet e mësimdhënësve dhe nxënësve për zgjidhjen e problemeve me fjalë dhe me përmbajtje nga jeta e përditshme, në shkollat e mesme të ulta të Kosovës.
Shqyrtimi dhe zgjidhja e problemeve, zë një vend qendror në punimin e doktoraturës. Paraqitja e këndvështrimeve të ndryshme për natyrën e problemeve dhe futja e tyre në kontekstin e të nxënit, është paraqitur në mënyrë sistematike duke u mbështetur në shumë kërkime shkencore. Identifikimi i pikëpamjeve të ndryshme të mësimdhënësve për matematikën dhe i faktorëve që përcaktojnë suksesin në zgjidhjen e problemeve kanë shërbyer si një strukturë përcjellëse e këtij hulumtimi.
Rezultatet e hulumtimit janë të mbështetura mbi bazën teorike të çështjeve të trajtuara në punim dhe nga shqyrtimi analitik i të dhënave. Këtu, autorja shfrytëzon shumë rezultate të studimeve shkencore të kësaj fushe, të cilat i përdor për të nxjerrë përfundimet e këtij studimi. Një nga rezultatet kualitative tregon se, në klasat ku zhvillohet mësimdhënia tradicionale, nga vetë mësimdhënësit, matematika shikohet si lëndë që për bazë ka rregullat, formulat, ekuacionet dhe procedurat. Pra mësimdhënësit kanë më shumë një qëndrim platonik dhe instrumentalist. Kurse, pikëpamje të bazuar në zgjidhjen e problemeve, është provuar se kanë mësimdhënësit, që përdorin metodat ndërvepruese të mësimdhënies, dhe që matematikën e shohin si lëndë që mësohet gjatë procesit të zgjidhjes së problemeve.
2. Critical thinking and the Kosovan educators’ (Të menduarit kritik dhe mësimdhënësit kosovarë) Mediterranean Journal of Educational Studies. Vol.11 No.1, 2006.
Në këtë revistë prestigjioze mesdhetare, me recension ndërkombëtar, e botuar nga Universiteti i Maltës, trajtohen disa nga aspektet kryesore të zbatimit të metodave të të menduarit kritik në mjedisin arsimor të Kosovës, ku rezultatet e zbatimit të projektit janë evidentuar përmes analizës induktive dhe analizës statistikore të rezultateve të pjesëmarrësve në projekt si edhe të intervistave në nivele të ndryshme.
3. Karakterizimi i fibracioneve me anë të funksionit të ngritjes. Buletini i SHLP ‘B. Curri’ në Gjakovë, Nr. 4-5/1997
Në këtë punim është dhënë problemi i ngritjes dhe është treguar se pasqyrimi i hapësirave topologjike, është fibracion atëherë dhe vetëm atëherë kur ekziston funksioni i ngritjes përBEp→:p. Po ashtu, janë treguar edhe dy rrjedhime të rëndësishme të këtij pohimi. Në të parin tregohet se, në qoftë se është pasqyrim i hapësirave metrike, i cili ka vetinë e ngritjes së homotopisë (HLP) në lidhje me klasën e të gjitha hapësirave metrike, atëherë BEp→:pështë fibracion. Ndërsa në rrjedhim e dytë është treguar se, në qoftë se
BEp→: është fibracion dhe B është hapësirë metrike atëherë është fibracion i rregullt. p
4. Matematika. Detyra të zgjidhura për studentët e mësimit klasor. 1998.
Kjo dispensë është hartuar në përputhje me plan programin e lëndës Matematika për studentët e grupit klasor. Detyrat dhe zgjidhjet e tyre mundësojnë që të zhvillohet puna e pavarur e studentit me qëllim të përvetësimit dhe zbatimit të njohurive nga Logjika matematikore dhe teoria e bashkësive dhe nga Gjeometria elementare ne rrafsh.
5. Nxënia në bashkëpunim në lëndën e matematikës. Shkëndija, mars 2002.
Në kuadër të projektit “Zhvillimi i mendimit kritik gjatë leximit dhe shkrimit”, janë hartuar një numër i konsiderueshëm i mësimeve modele. Shumë nga ato kanë për bazë të nxënit në bashkëpunim. Në këtë model është paraqitur zbatimi i teknikave të të nxënit në bashkëpunim në lëndën e matematikës.
6. Strategji të reja të mësimdhënies dhe të nxënit në lëndën e matematikës, 2004
Bashkautorë: Në këtë doracak, janë prezantuar disa aspekte teorike dhe praktike të mësimdhënies së matematikës të cilat kanë mundësuar realizimin me sukses të seminareve për aftësimin e mësimdhënësve, në kuadër të projektit të Tempus-it.
7. Matematika 6, Dukagjini Pejë, 2003
Bashkautorë: Tekst shkollor i matematikës për nxënësit e klasës së gjashtë të shkollës së mesme të ulët.
8. Matematika 7, Dukagjini Pejë, 2004
Bashkautorë: Tekst shkollor i matematikës për nxënësit e klasës së shtatë të shkollës së mesme të ulët.
Aktivitetet për zhvillim profesional
Eda Vula tregoi interesim të konsiderueshëm për zhvillim profesional, si në fushën e mësimdhënies, ashtu edhe në atë të kërkimit. Pas vitit 1999 ka vijuar këto trajnime:
- Programi Hap pas Hapi në kuadër të Iniciativës së Shkollave të Larta, Tiranë, mars 2000
- Programi “Zhvillimi i mendimit kritik gjatë leximit dhe shkrimit”, KEC, Prishtinë, tetor 2001
- Projekti për Aftësimin e Mësimdhënësve Kosovar, “Mësimdhënia me nxënësin në qendër” , 24.07.2001-03.08.2001
- Projekti për Aftësimin e Mësimdhënësve Kosovar, “ Mësimdhënia për nxënie efektive”, 04-07 qershor 2003
- Methodology of teaching Mathematics in Dubrovnik, March 10-14 / 2003
- Methodology of teaching Mathematics in Budva, March 8-12 /2004
- Metodat kualitative në hulumtime, tetor 2004, KEC Prishtina
Që nga gushti i vitit 2001 udhëheq trajnimet e mësimdhënësve në kuadër të projektit Zhvillimi i mendimit kritik gjatë leximit dhe shkrimit dhe është e certifikuar si certifikuese nga Shoqata Ndërkombëtare e Leximit me seli në Washington DC në bazë të Standardeve ndërkombëtare të programit.
Pjesëmarrja në Konferenca ndërkombëtare
- The 5th Annual RWCT Conference 9-13 June 2001 in Brasov, Rumania
- “Opening Borders, Changing Minds” The RËCT Program in Higher Education,
23-25 October 2002, Elbasan, Albania (presentation in the Regional Workshop ëith the topic “RËCT strategies in HE, a possibility to integrate”
- Fourth European Conference on gender equality in higher education, Oxford Brookes University, Oxford U.K. 31st August- 3rd September 2005
- Vizitë studimore në Institutin regjional për hulumtime në edukim, IRRE Lombardia, në Milano nga 2-12 korrik 2006 organizuar nga Ministria e jashtme e Italisë.
- Vizitë studimore e Këshillit Drejtues të Programit për Aftësimin e Mësimdhënësve, Kanada, tetor 2006.

58 comments:

MP3 e MP4 said...

Hello. This post is likeable, and your blog is very interesting, congratulations :-). I will add in my blogroll =). If possible gives a last there on my blog, it is about the MP3 e MP4, I hope you enjoy. The address is http://mp3-mp4-brasil.blogspot.com. A hug.

labeferizi said...

Eda, urimet me te mira dhe suksese e te mira pac gjithmone, ashtu sic je vete

Urime nga Labja- Tirane

Anonymous said...

Mendoj se Eda Vula perkunder asaj se eshte puntore ajo e ka humbur veten e saj si personalitet pas pozitave e parave deri ne ate pike sa edhe i ka shkelur shume etika morale e profesionale ndaj kolegeve te saj vetem qe ti arrij qellimet e veta. E dime se ajo rrjedh nga nje familje ku te gjitha motrat e saj jane amvise e vetem kjo ka arritur diqka dhe .....kjo mbase ka ndikuar qe ajo ta mbivlersoj veten e te nenvlersoj te tjeret gjer ne ofendim moral e etik. Me vjen keq Eda por nuk je ajo Eda qe fshihesh pas nje buzqeshjeje por nje femer e afte te manipuloj, intrigoj e dollovergjike.S'kane thene kot "
kur magjupi u ba me buk ja ka nis me kcy neper ta"

Anonymous said...

Mire e ki valla. Kemi ndegju se i jep provimet me pare dhe se studentave edhe ju ka shit librat e fillores qe i ka shtyp vet. Po ju te fakultetit te edukimit jeni budall qe se paraqitni ne rektorat e bashk me ta edhe profesorat tjere qe i han paret. tish kane ne gjermoni qa si kishin ba.N'burg e kishin qu.ni shoqen tem tri vjet ja ka hup vitin.Qfare puntore ajo bre?Profesori i mir per dy-tri afate i kalon krejt studentat e jo tri vjet. Folni more e hjekne se sen sju vyen.

Anonymous said...

Enver Hasani AAK - s'guxon me livrit prej tyne, punon me direktiva te tyre

Eda Vula AAK - LDK e e puth edhe PDK per pare. Interesin material e ka edhe mbi burrin e saj, ka shoke shume. E ka doktoraturen e dyshimt. Ne matematike ka doktoru te psikologu Bardhyl Musai nga Elbasani.

Arlinda Beka AAK - veq sa ju ka hi ktyne puneve. Ne start i ka nxane disa pozita se nja e ka pak.

Luan Ahma AAK - LDK e e puth edhe PDK e edhe nanen e jep per interes, flliqet me gjithkan veq ofroni pare

Dem Hoti AAK - LDK me 1000 ftyra; t'rren e i han fjalet e veta ner sy tu. Paret dhe postet i ka mbi krejt.

Dukagjin Pupovci - i ka harru parimet e veta mbas fitimit material. Miku nuk hesht.

Anonymous said...

hi

Anonymous said...

Eda Vula, pare Pare vetem - Pareeeeee.Ashtu me te vertet siqe ia mbane vetit kjo profesoresh = turp.Mundohet me na mbajte ligjerata e Mbi te gjitha bile bile kesaj fare Eda Vules nuk i ka hije,ngase siq flitet Eda nuk i ka marredhenjet e veta familjare te mira gjegjesisht: vellau i vete nuk i fol qe shume vite,as qe ka qene prezent ne ato fare magistatura,doktoratura,..., ngase i ka lyp pare, pare , pareeeee.
Turp qfare Pedagoge ka kjo shoqeri.Bahet kinse nuk i perket asnjeres parti e neser cila do qe te vij ne pushtet Eda = pasqyrja.

Anonymous said...

Miku,Mikja nuk hesht..!
Eda kur ka ardhe ne familin Vula, eshte munduar me u bo shume femer e "emancipueme" (duke folur me 'Rr Pp Qq-ja) se sa kunata e vete Vjollca, por Vjollca s'ja ka rras kurre Edes.

Anonymous said...

Cfare komente primitive dhe te turpshme. Nese ka ndonje femer te denje per te qene profesoreshe ne UP ajo eshte Eda Vula. I deshiroj suksese edhe ne te ardhmen.

Anonymous said...

pro.Eda VULA është prof.ma e mir ne krejt universitetin e Prishtines,është prof.ma puntorja nga te gjith pro.e tjer.Eda e man gjall fakulltetin e Prishtines.Te lumt profesoresh per krejt punen qe ke ba.Je ma e mira skam fjal me me shkru per ju e vetmja profje qe me ke ba ta dua matematiken dhe ta msoj me deshir.Ter jeten kam me ju kan falenderuse.Te uroj pun te mbar.Dhe mos i ndegjo genjeshtrat e tjerve sepse nuk po te njofkan mir.

Anonymous said...

Keto lavdata te 2 komenteve te fundit:(05.12.08 e 11.2008), Athua pse po qendrojn 'Anonime' ? Sa veshtire me dite kush qendron mbas !?. Kush e lavderon vetin ?.
=== Edaaaaaaaa

Anonymous said...

e shum mir une sjam anonime po jam studente e Edes.edhe ska nevoj me shkru ashtu palidhe per prof.se nuk po e njofshe mir

Anonymous said...

bravo bre profesoresh je ma e mira.

Anonymous said...

4 lavdata qa i ka bo vetem eda vetes ja bon se nuk gjindet as 1 student qe e lavdon eden .. kjo per pare edhe pidhin e qaravesh ....

Anonymous said...

Pershendetje Zonja Prfesoresh ma emira ne kretj universitetin e prishtiness nje gje po e them pamvaresisht prej krejt atyre kritikave te pa vend qe i kan bo njerz te pa ndergjegjshem un them se me te vertet je nje prfesorsh shum puntore shum e vyme kisha than diqka per ata qe kan dhon kritik " msone matematiken ju e tani folni ku keni pa me dal msus pa e dit sa bojn 2+2 me keqardhe po ju them" tash jemi ne sheullin XXI

Anonymous said...

??????????????????????????/

Anonymous said...

Edaaaaaaa vetem perparaaa jo prodekane po DEkannnnnnne se e meritonnn nje gje te tilll By dreniii

M said...

profesoreshe nderimet e mia me te sinqerta! Me te vertet
e je nje profesoreshe e pashoqe e them me plot bindje.Komentet qe kane ardhe ne adresen tuaj po mendoj ato te pavlerat vine nga njerzit qe jane me te vertete te PAVLERE e them me keqardhje prandaj nuk ja vlen as te lexohen.Ju vetem perpara se pa ju fakulteti do te ishte nje hiq gje!Jam studente e juaj per disa vite prandaj e di edhe qfar po them.Derisa te tjeret flasin keshtu per ju ,thote nje fjale e popullit dijeni se i keni punte si eshte me se miri.Me shume respekt studentja juaj M

Anonymous said...

Eda me 11.06*2009 NUK eshte zgjedhur Dekane,ngase ka marre vetem 15 vota.Deshtimet per eden fillojne.

Anonymous said...

E nderuara prof dr eda vula
ti meriton shume ,urime dhe suksese
ne te ardhmen

Anonymous said...

TE NDERUAR KOLEGE,STUDENTA.ME 12.Jun KAM SHKRUAR NJE KOMENTE, VETEM EDA QE E SHFLETON PER DITE KETE WEB FAQE,MENJEHERE KTHEN KONTRA/KOMENTE.
EDA ESHTE TIP I DESHTUAR.

L. M. said...

Pershendetje prof.dr.Eda,
ne te njohim profesoreshe e nderuar , je model si mesimdhenese dhe sinonim i se mires ne kete bote. ne te cmojme perkunder xhelozive (kronike) qe kane disa individe qe ua ke mbyllyr dhe vulosur zemrat e tyre me sukseset tua briliante dhe te pakrahasueshme. Me respekt nga ish studenti yt Liridon M. ( e ceka emrin qe tju tregoj, "njerëzve"-anonim qe keshtu flitet per dike me emër. Suksese Prof.Dr.Eda VULA

Anonymous said...

Athua pse Eda nuk asht zgjedhur DEKANE,ngase askush nuk e ka per zemer aaa,

Anonymous said...

prof Eda ne fakultetin e matematikes i ka mbajte ushtrimet ne lendet gjeometri deskriptive, ekuacione diferenciale dhe hapesira metrike, sa i perkete formes se shpjegimit ka qene shume pedagoge e mir. prandaj forma se si ka shpjeguar eshte per cdo merit dhe me vje mir qe ka mbrojte edhe doktoraturen. te uroj profesoreshe shendete dhe suksese. te gjithe profat ne fshmn kane qene shume ne nivel.

Anonymous said...

Une jam brucoshe ne vitin e pare, kam profesoreshe Ede dhe eshte shume profesoreshe e mire. Lexoj shume komente te mira ( pervec disa qe s`qojne peshe ) dhe po gezohem qe e kam nje profesoreshe te tille :D
G.G

Anonymous said...

Une jam brucoshe ne vitin e pare, kam profesoreshe Ede dhe eshte shume profesoreshe e mire. Lexoj shume komente te mira ( pervec disa qe s`qojne peshe ) dhe po gezohem qe e kam nje profesoreshe te tille :D
G.G

mita said...

pershendetje , Eda Vula nje punetore e dalluar dhe e pa lodhur

Anonymous said...

jam studente e fakultetit te edukimit ne kuhen kur ka qen profesoresha Eda prodekane qdo gje ka shkuar mir e me rregull por tash si esht nderruar prodekanja qdo gje po shkon mbrapsht ne fillim te tetorit i fillojshim ligjerata e tash ne nentor kemi filluar e kjo do te thot se esht humbje e madhe per fakultetin studente e vitit te 3

Anonymous said...

kur nuk e njeh nje njeri ne thelb edhe kur te flet bute e tu tbuzqesh thua o sa e mire, kur te kalon ne provim pse ja thave paret thu o sa e mire, kur te kalon ne provim pse je gjakovare thu o sa e mire, por si thoni kur te ju tregoj se Eda Vula i han paret dhe eshte aq e dhene mas pareve sa duke te buzqesh ta ngul thiken. Ajo ju tutet njerzve e studenteve te afte se menon se si ajo seshte kerkush edhe jane plot njerz qe skan mujte me hec para prej saj se ajo eshte e lidhun me mafin, me njerz qe kercnojne e kryejne pune per te, sa u kan prodekane ka ba qa ka dasht ka lujte me pare te fakultetit e ka mledh sa ka dasht pare prej studentave. Asht nje "shoqe" e grupit, e imja drenicake V.O nga drenica qe ja ka tha ne dore 1200 euro per matematiken elementare 1 dhe matematiken elementare 2. Me vjen keq prej "shoqes" se ja kisha thane emrin krejt veq me ju binde juve. Kur i pat thane asistentja qka po ban ti ktu ne matematike 2 kur nuk e ke dhene matematiken 1 ajo i pat thene rrept se ska pune me te por me EDEN.Ju qe keni fole mire keni fole se ajo ju ka buzqesh e ndoshta pse ju ka pelqy si po flet por mos harroni se Skan thane kot:Magjupin veshne si mret e msone edhe me fol si mret ai apet se apet magjup metet. Mos tju mashtron vizllima e saj.
Ska ma te kqi se njerzit falso.

Anonymous said...

OPA OPAa, Pa pa nuk kisha besu EDAaaaaaaa.OPA OPAAAAA OPA OPA.
Portokallia

Anonymous said...

600 Uro V.O. nga Drenica ia ka tha ne dore.

Anonymous said...

EDHE 500 Uro bane me shumice per 2 provimet.
500
500

Anonymous said...

Hi !.
You may , probably curious to know how one can collect a huge starting capital .
There is no need to invest much at first. You may start to receive yields with as small sum of money as 20-100 dollars.

AimTrust is what you thought of all the time
AimTrust represents an offshore structure with advanced asset management technologies in production and delivery of pipes for oil and gas.

Its head office is in Panama with affiliates everywhere: In USA, Canada, Cyprus.
Do you want to become an affluent person?
That`s your choice That`s what you desire!

I feel good, I began to take up real money with the help of this company,
and I invite you to do the same. If it gets down to select a proper partner who uses your funds in a right way - that`s AimTrust!.
I earn US$2,000 per day, and what I started with was a funny sum of 500 bucks!
It`s easy to start , just click this link http://owegosakid.greatnow.com/alajub.html
and go! Let`s take this option together to get rid of nastiness of the life

Anonymous said...

500 Euroooo nje provim.

Anonymous said...

U kry Eda as dekane as kurgja hiq.
Ke vjedh, ke manipulu, i ke etiketu njerzit, i ke manipulu shoket e e i ke keqperdorur emrat e tyre, ne programe shtetrore veq per pare i ke futur edhe femijet e tu - fillorista me punu ne libra te programeve shkollore, edhe neper konferenca qe ke shku ke shku se ke marr pare te majme, edhe neper projekte ke punu se ke marr pare te majme edhe doktoraturen nuk e ke doktorature te paster. Thone njeriu qe u ngjitet flliqt e shpejt puneve perpjet bjen keq teposhte. Ramja jote veq sa ka fillu...
te shoh koridoreve te fakultetit dhe gjithnje e me poshte...e fillove me te shame e shame mete Eda Vula

Anonymous said...

Hello. And all nice words. great site great yes it is.
[url=http://free-porn-free-sex-free-xxx-videos.org]free porn clips[/url]
free porn clips
http://free-porn-free-sex-free-xxx-videos.org

Anonymous said...

po me vjen shume keq per keto kritika ne emer te prfo.Eda Vula, un jam nje ish studente e Edes PER MENDIMIN TEM EDA ESHTE MBI TE GJITH SI NE SPJEGIM E SI NE PUNET QE I KA BERE SA KA QEN PRODEKANE. E SA PER AT STUDENTEN QE KA DHAN PARE PER MATEMATIKAT ELEMTARE DUHET MI ARDH MARRE QFAR MATAMETICIENTE BRE ELEMENTARET MOS ME MUJT MI KALU E TANI AKUZONI PROFAT

Anonymous said...

Marre hiqe SPO I VJENE EDES qe ka marre pare oj motra e e Edes qe po na shkrun keto komente ti si "Anonimuese" se keto lavdata i shkruani vetem ilaket e e Edes.Marre asht ato video clipa per ate "Aninumuesin" tjeter para teje qe po i qete ketu, e sa per Eden qe merre pare MOS E QAJ KOKEN oj motra e e Edes.
E asaj studentes ...urime e vetem vazhdo keshtu HO HO HO.

Anonymous said...

Hi there!
I would like to burn a theme at here. There is such a thing, called HYIP, or High Yield Investment Program. It reminds of ponzy-like structure, but in rare cases one may happen to meet a company that really pays up to 2% daily not on invested money, but from real profits.

For quite a long time, I make money with the help of these programs.
I don't have problems with money now, but there are heights that must be conquered . I get now up to 2G a day , and I started with funny 500 bucks.
Right now, I'm very close at catching at last a guaranteed variant to make a sharp rise . Turn to my blog to get additional info.

http://theinvestblog.com [url=http://theinvestblog.com]Online Investment Blog[/url]

Anonymous said...

January 17, 2010 8:42 AM
Anonymous said...
po me vjen shume keq per keto kritika ne emer te prfo.Eda Vula, un jam nje ish studente e Edes PER MENDIMIN TEM EDA ESHTE MBI TE GJITH SI NE SPJEGIM E SI NE PUNET QE I KA BERE SA KA QEN PRODEKANE. E SA PER AT STUDENTEN QE KA DHAN PARE PER MATEMATIKAT ELEMTARE DUHET MI ARDH MARRE QFAR MATAMETICIENTE BRE ELEMENTARET MOS ME MUJT MI KALU E TANI AKUZONI PROFAT

January 18, 2010 11:54 PM
Anonymous said...
Marre hiqe SPO I VJENE EDES qe ka marre pare oj motra e e Edes qe po na shkrun keto komente ti si "Anonimuese" se keto lavdata i shkruani vetem ilaket e e Edes.Marre asht ato video clipa per ate "Aninumuesin" tjeter para teje qe po i qete ketu, e sa per Eden qe merre pare MOS E QAJ KOKEN oj motra e e Edes.
E asaj studentes ...urime e vetem vazhdo keshtu HO HO HO.

Anonymous said...

Hello everyone!
I would like to burn a theme at here. There is such a nicey, called HYIP, or High Yield Investment Program. It reminds of ponzy-like structure, but in rare cases one may happen to meet a company that really pays up to 2% daily not on invested money, but from real profits.

For quite a long time, I earn money with the help of these programs.
I'm with no money problems now, but there are heights that must be conquered . I get now up to 2G a day , and I started with funny 500 bucks.
Right now, I managed to catch a guaranteed variant to make a sharp rise . Turn to my web site to get additional info.

http://theinvestblog.com [url=http://theinvestblog.com]Online Investment Blog[/url]

Anonymous said...

U kry Eda as dekane as kurgja hiq.
Ke vjedh, ke manipulu, i ke etiketu njerzit, i ke manipulu shoket e e i ke keqperdorur emrat e tyre, ne programe shtetrore veq per pare i ke futur edhe femijet e tu - fillorista me punu ne libra te programeve shkollore, edhe neper konferenca qe ke shku ke shku se ke marr pare te majme, edhe neper projekte ke punu se ke marr pare te majme edhe doktoraturen nuk e ke doktorature te paster. Thone njeriu qe u ngjitet flliqt e shpejt puneve perpjet bjen keq teposhte. Ramja jote veq sa ka fillu...
te shoh koridoreve te fakultetit dhe gjithnje e me poshte...e fillove me te shame e shame mete Eda Vula

Marre hiqe SPO I VJENE EDES qe ka marre pare oj motra e e Edes qe po na shkrun keto komente ti si "Anonimuese" se keto lavdata i shkruani vetem ilaket e e Edes.Marre asht ato video clipa per ate "Aninumuesin" tjeter para teje qe po i qete ketu, e sa per Eden qe merre pare MOS E QAJ KOKEN oj motra e e Edes.
E asaj studentes ...urime e vetem vazhdo keshtu HO HO HO

Anonymous said...

Ku e ke Enver Hasanin Moj EDA? T paska lan vet. E paska hjek foton me artikullin per te.E ku je flliq ti per ta cuk cuk cuk...

Anonymous said...

02.11*2009
mita said...
pershendetje , Eda Vula nje punetore e dalluar dhe e pa lodhur
OJ TEZEJKA E E EDES, PARE DERGOI PREJ AMERIKES EDES E JO LAVDATA....MANY MANY $$$$ DERGO SA TE MUJSH

Anonymous said...

Hello!
You may probably be very interested to know how one can manage to receive high yields on investments.
There is no need to invest much at first.
You may begin to get income with a sum that usually goes
for daily food, that's 20-100 dollars.
I have been participating in one project for several years,
and I'm ready to share my secrets at my blog.

Please visit my pages and send me private message to get the info.

P.S. I make 1000-2000 per daily now.

http://theinvestblog.com [url=http://theinvestblog.com]Online Investment Blog[/url]

Anonymous said...

U kry Eda as dekane as kurgja hiq.
Ke vjedh, ke manipulu, i ke etiketu njerzit, i ke manipulu shoket e e i ke keqperdorur emrat e tyre, ne programe shtetrore veq per pare i ke futur edhe femijet e tu - fillorista me punu ne libra te programeve shkollore, edhe neper konferenca qe ke shku ke shku se ke marr pare te majme, edhe neper projekte ke punu se ke marr pare te majme edhe doktoraturen nuk e ke doktorature te paster. Thone njeriu qe u ngjitet flliqt e shpejt puneve perpjet bjen keq teposhte. Ramja jote veq sa ka fillu...
te shoh koridoreve te fakultetit dhe gjithnje e me poshte...e fillove me te shame e shame mete Eda Vula

Marre hiqe SPO I VJENE EDES qe ka marre pare oj motra e e Edes qe po na shkrun keto komente ti si "Anonimuese" se keto lavdata i shkruani vetem ilaket e e Edes.Marre asht ato video clipa per ate "Aninumuesin" tjeter para teje qe po i qete ketu, e sa per Eden qe merre pare MOS E QAJ KOKEN oj motra e e Edes.
E asaj studentes ...urime e vetem vazhdo keshtu HO HO HO

January 23, 2010 11:23 AM
Anonymous said...
Ku e ke Enver Hasanin Moj EDA? T paska lan vet. E paska hjek foton me artikullin per te.E ku je flliq ti per ta cuk cuk cuk...

Anonymous said...

E pash pahiri qit faqe e thash hajt te thom edhe un diqka mosi ma nfund e lash krejt at hamam fakulteti:
Mas pari bravo Eda e kishe shti nje shpiun ne PDK. A pot kryne Sabria pune hiq? Ish hyp nalt ai, edhe qiken e kish shti ne pune asistente. ani ani kurr hallall mos e paqi kam hjek si qeni deri sa i kam dhane ato provime. Eh more Sabri Tahiri ato pare t'kursit kurr hallall mos i paq e as paret e librave qe na i ke shit.E ty Eda edhe pse boll hjeka edhe te ti deri sa e dhash dyshin apet mire mire po edhe ti valla boll ni mafiashk ishe hahahah.
Tung hajt mos jav nin qkrryni sat muni kur te gjani budall. Kta te PDK krejt budall jan sju njohin ata juve.

Anonymous said...

per Sabri Tahirin e Gilanit nese folni une jam nifar biznismeni qe kam lidhje gjithkun edhe cdo dite jam ne gilan e, krejt gilani folin se qysh Sabria hini ne PDK mbi gjakun e vellaut qe 10 vjet sa eshte kan gjall ska fol kurr me ta, bile edhe qikes tvllaut qe u vra ja ka dhane fakultetin po si shperblim jau ka marr kerrin. Po thone se u lidh me nifar mafie te LDK e u hi mrena PDK me i shpiunu e me jav ba punt e dyshimta e kta i kishin premtu karrier e me ja punsu femijet ku te do ai, I kish kry shume do pune per kta te LDK tu mos i lane njerzit me hec e tu i qite prej pune e masi kur ke qeveria e kalume as mu sme kryn pune po jua jap do emra sa per dijeni po qe me garanc jane te korruptum e e shfrytzojne cdo qeveri qe vjen: nja e paskit gjete Eda Vula une e di ne vere te2005/2006 per nje muje i ka vjedh nja 30000 euro prej kishe nje projekti te bankes botrore per arsim, qe ka punu me ta u kan edhe Merita Shala 25000 euro. E edhe Ramadan Zejnullahu, Mustaf Kadrija, Luan Ahma ma vone,e plot do tjere jan qe kan marr me grusht pare prej ministrie te arsimit e rektoratit pare ne emen te projekteve per arsim e si kan realizu kurr ja jane shpall projekte te deshtume. Krejt Gilani e din qe Sabria ka marr pare me grusht prej studentave, juav ka shit edhe provimet mas kursit, ka marr pare prej njerzve kishe po ua qon ne austri me ua rujt, se ka doktoru jo sipas ligjeve te universitetit pra e ka doktoraturen qe si vlen nisoj si Eda Vula, se kish pash dasht me e rreh niher ni gru shtatzane midis fakulteti e kta u kan deshmitar djali i ni kolegut tem veq pse i ka thane ajo "hajt mos um kallxo ti mu" djali student asht deshmitar i gjall. Po sa lexova nalt edhe kjo Eda si ky te koka me doktoratur falls. Ramadani asht mafiash i moqem e i man kta ngrusht se jan pa tituj e lun qysh don me ta.Me Ramadanin kam nejt e kam pi ai para lufte e ka hanger fakultetin e matematikes, ku jan paret e para luftes? kur e ka pas ai shpin mermer tjert veq neper filma e kane pa. Pse doktort tjere spo munen me ble banesa ka 120 metra katror e krejt lluks????? Hajt ramadan un kam me kan qe kam me fole kunder teje. N.B.

Anonymous said...

u than shum per eden do e levdunen e do e keshen do me arsy e do pa arsye.Veq un ju them gjithve se ju lumt edhe edes, ramadanit, sabris e krejtve ktyne qe po i vjedhin te shkretit studenta se mir jav bajn se ska shtet e ska ligj se tkish pas moti ishin kan kta ne burg e ishin plak qaty.Po a spo ju dalin boll 1000 euro a bre frymen jav nxafshin nevlad tjuv krejt te kqijat ishalla rafshin se zoti jav kthen se qka jeni tu ba ju duhet nflak per gjalli me ju shti se ka me jav kthy zoti e keni me pa veq ishalla nevlad tjuv, se vllavi jem punon 12 or si qen me fitu pare me ju pagu rrogat qe ma se shumti prej puntorve te shtetit i keni e ju juve sju dalin ato po i shtini ka 5 her me kthy vitin me pagu semesta mi malltretu me jav shkatrru jeten veq me ju lyp te njofshem e me jav pagu provimin per do pare te fllicta

Flutura said...

Esht marre per te gjitha keto gjera qe fliten per nje person pa e njohur thell ne thelb ate person.Ju lutem mos paragjykoni, mos te flasim me fjal te tjerve,jo qe behet fjal per prof.Eda por pa marr parasysh kush esht aj person.Profesoreshen Eda Vula e kam pas ligjeruese per tri vite dhe t'ju them te drejten kam ra tri her nga provimet qe kam pas te prof. po qfar faji ka profesoresha e shkret nese studenti ne dmth nuk mesojm aq sa duhet.Un si studente e qmoj shum shum profesoreshen Eda dhe them se ska prof. ma te mire ma te drejt ne fakultetin ku kam studiuar un, thjesht me than ooo ska bre profesor as profesoresh ma te mire thoni ju qa doni.

Blerta said...

Profesoresha me e drejt ne gjithe Univerzitetin e Prishtines e them me gjithë sinqeritet eshte Prof. Eda Vula, këte me se mire e deshmojn vetë studentat, të cilet kan pas fat tu ju ligjeroj profesoresha e nderuar Eda Vula

Blerta Coli said...

Profesoresha me e drejt ne gjithe Univerzitetin e Prishtines e them me gjithë sinqeritet eshte Prof. Eda Vula, këte me se mire e deshmojn vetë studentat, të cilet kan pas fat tu ju ligjeroj profesoresha e nderuar Eda Vula

Blerta Coli said...

Profesoresha me e drejt ne gjithe Univerzitetin e Prishtines e them me gjithë sinqeritet eshte Prof. Eda Vula, këte me se mire e deshmojn vetë studentat, të cilet kan pas fat të ju ligjeroj profesoresha e nderuar Eda Vula

Anonymous said...

Është vërtet për të ardhur keq për gjendjen e studentëve te Up-së.

Profesoresha Eda , unë jam një studete e juaja , që tani ndjek ligjëratat te ju dhe kam fjalët më të mira të mundshme për juve si profesoreshë.

Sa i përket komenteve që pash më herët unë di një thënie : " Qenin e ngordhur askush nuk e rrah " ( kritika të pavenda në adresën tuaj)

Xhon Loku kur ka lansuar teoritë e tij dhe njerëzit kanë filluar ta kundërshtojnë palidhje si në rastin tuaj, Xhon Loku tha : "tani e di se jam dikushi ".

Për juve që keni komentuar këtu vërtet ndjej keqardhje , jeni niveli më ulët i mundshëm.Niveli i shkrimeve tuaja është vërtet për të ardhur keq.Shërohuni njerëz, keni nevojë për terapi psikologu !

Eda Vula ,të përshëndet i gjithë grupi fillor.Ne vërtet e çmojmë punën tuaj. Faleminderit !

D.S

Anonymous said...

Ndoshta sot Eda eshte nje puntore e mire se ka ra ne 2008 nga karriga dhe ajo eshte e meqme dhe me pune e duke i marre njerzit tani me te mire mundohet qe ta korrigjoj te kalueren e saj.Para 2008 ajo ka qene e pameshireshme, nuk ka respektuar askend dhe ka qene gjithkund vetem ajo. Ka qene shume ambicioze e xheloze ne sukseset e kujtdo dhe eshte infiltruar gjithkund vetem qe t'ia arrij qellimit qe e ka pasur. Madje i ka tradhtuar e i ka shkel edhe miqt. I ka kercenuar. Cdo kush eshte frikesuar prej saj. Jane te verteta te gjitha ato komentet e mesiperme negative. Ju e njihni vetem si studenta por jo me shume.

A e keni lexuar ndonje koment nga koleget e saj ku e lavderojne? JO, sepse ata e njohin. Ju jeni veq studenta. Edhe une kam qene studente e saj por kam qene edhe me afer saj, jam gjakovare...e njoh mire.

Anonymous said...

summa technology software http://buyoem.co.uk/fr/product-36845/Odin-HDD-Encryption-6-5 government software net results [url=http://buyoem.co.uk/category-13/Music-Software?page=2]best spyware adware elimination software[/url] blackberry 8100 software update
[url=http://buyoem.co.uk/category-9/Antivirus-and-Security]Antivirus & Security - Software Store[/url] opera mobile software
[url=http://buyoem.co.uk/product-29361/ASE-ChartDirector-for-ASP-COM-VB-5-0][img]http://buyoem.co.uk/image/4.gif[/img][/url]

Anonymous said...

[url=http://certifiedpharmacy.co.uk/products/advair-diskus.htm][img]http://onlinemedistore.com/8.jpg[/img][/url]
stratman pharmacy http://certifiedpharmacy.co.uk/products/tulasi.htm pharmacy zolpidem [url=http://certifiedpharmacy.co.uk/products/amaryl.htm]bm pharmacy[/url]
pharmacy technician jobs utah http://certifiedpharmacy.co.uk/products/imuran.htm pharmacy technician newark nj [url=http://certifiedpharmacy.co.uk/products/dilantin.htm]dilantin[/url]
order phentermine online no prescription us pharmacy doctors http://certifiedpharmacy.co.uk/products/tetracycline.htm southern illinois university pharmacy program [url=http://certifiedpharmacy.co.uk/products/remeron.htm]port st joe pharmacy[/url]
bloomingdale pharmacy http://certifiedpharmacy.co.uk/products/bupropion.htm papermill pharmacy [url=http://certifiedpharmacy.co.uk/products/flomax.htm]flomax[/url]

Anonymous said...

[url=http://englandpharmacy.co.uk/products/sinemet.htm][img]http://onlinemedistore.com/12.jpg[/img][/url]
indiana pharmacy tech testing http://englandpharmacy.co.uk/products/desyrel.htm medicine shoppe pharmacy 814 899 6136 [url=http://englandpharmacy.co.uk/products/cardura.htm]cvs pharmacy greenwich ave ct[/url]
bostonia clinic pharmacy and el cajon http://englandpharmacy.co.uk/products/anafranil.htm cvs pharmacy los angeles [url=http://englandpharmacy.co.uk/products/mevacor.htm]mevacor[/url]
some pictures in pharmacy http://englandpharmacy.co.uk/products/retin-a-0-05-.htm target coupon pharmacy [url=http://englandpharmacy.co.uk/categories/anti-depressant-anti-anxiety.htm]pharmacy abbreviation ax[/url]
cheapest cialis pharmacy comparison http://englandpharmacy.co.uk/products/silagra.htm msu pharmacy [url=http://englandpharmacy.co.uk/products/carafate.htm]carafate[/url]